Η επιχείρηση «Καρδάσης Μ. & Ε. ΕΠΕ», εγκατέστησε και εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, στη λειτουργία της και για τα προϊόντα που παράγει, εμπορεύεται και διαθέτει στους πελάτες της, σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την αποτελεσματική διασφάλιση της Ποιότητας και της Ασφάλειάς τους, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση, χονδρική πώληση διακοσμητικών ειδών ζαχαροπλαστικής.

Η Πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση για την διαχείριση του ΟΣΥΔ, αποτυπώνει την δέσμευση της επιχείρησης στην διάθεση τροφίμων σύμφωνα με την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία για τα τρόφιμα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την παρούσα Πολιτική, η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται επίσης για την συμμόρφωση με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών της για την ασφάλεια των τροφίμων, την ποιότητα και επιπλέον την διαχείριση του περιβάλλοντος.

Η συνεχής καταλληλότητά της εξασφαλίζεται μέσω της ανασκόπησης και συμφωνίας της με την υπάρχουσα νομοθεσία και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.

Η Πολιτική μας για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, υποστηρίζεται από στόχους με σκοπό την παρακολούθηση της καταλληλότητας, της αποτελεσματικότητάς και την συνεχή βελτίωση του.

Η διοίκηση της επιχείρησης δηλώνει ότι δεσμεύεται εφεξής:

  • Να λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της πολιτικής, με την πιστή εφαρμογή του Ο.Σ.ΥΔ, την ανασκόπηση του, την διόρθωση του και τη συνεχή βελτίωση του.
  • Να ενημερώνεται συνεχώς μέσω των νέων κανονισμών και να τους τηρεί πιστά σύμφωνα με τις δραστηριότητές της. Επίσης, είναι προσβάσιμη σε κάθε κρατικό έλεγχο ώστε να επιτυγχάνει το 100% της συμμόρφωσής της με την κείμενη νομοθεσία.
  • Να επικοινωνεί κάθε στοιχείο που αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα τροφίμων στα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να διορθώνεται και να επιλύεται μακροπρόθεσμα το αίτιο που το προκάλεσε.
  • Να επιδιώκει και να εξασφαλίζει ένα φιλικό, ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζόμενους αυτής
  • Να συνάπτει υγιής σχέσεις συνεργασίας και με τα άμεσα και με τα έμμεσα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Να διασφαλίζει στους πελάτες της το ασφαλέστερο και ποιοτικά σταθερό προϊόν προς αυτούς και να είναι προσβάσιμα προς αυτούς σε κάθε έκφραση παραπόνου ή δυσχέρειας και σκοπό την άμεση επίλυση αυτού.
  • Δεσμεύεται ότι θα τηρήσει πιστά όλες τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, που θα τεθούν από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας και είναι αντικείμενο εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων, ώστε να εφαρμόζεται αποτελεσματικά προς όφελος των πελατών και του προσωπικού της επιχείρησης.

 Άγιος Δημήτριος 20/10/2023